Chuyến đến nội dung chính

[Tạm dừng/Chấm dứt] Tôi dự định rời khỏi đất nước vĩnh viễn. Tôi có cần hủy dịch vụ di động hoặc internet của tôi không?

Bài viết này có hữu ích không?
3 trên 7 thấy hữu ích